De volgende lijst geeft een idee van de verschillende R-behandeling en de D-behandeling:

RECOVERY "behandeling"

R1

Gebruik voornamelijk als brandstof of andere wijze van energieopwekking.
D1

Storten op of in de bodem (bv. stortplaats)
R2

Oplosmiddel terugwinning/ regeneratie Recyclage/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt
D2

Uitrijden (bv. biologische afbraak van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem)
R3

met inbegrip van compostering en andere biologische transformatieprocessen
D3

Diepe injectie (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten , zoutkoepels of natuurlijk voorkomende repositoriesid of slibachtig afval in de bodem)
R4

Recyclage/terugwinning van metalen en metaalverbindingen
D4

Oppervlakte opstuwing (bv. lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunes)
R5

Recyclage/terugwinning van andere anorganische stoffen
D5

Specifiek ingerichte ruimtes (bv. in afzonderlijke beklede cellen die worden afgedekt en geïsoleerd van elkaar en het milieu)
R6

Regeneratie van zuren of basen
D6

Lozen in wateren, behalve in zeeën/oceanen
R7

Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling te verminderen
D7

Lozen in zeeën/oceanen, inclusief begraven in de zeebodem
R8

Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren
D8

Biologische behandeling resulterend in uiteindelijke verbindingen of mengsels die door een van de werkzaamheden worden verwijderd (D1 tot D12)
R9

Olie re-raffinage of ander hergebruik van olie
D9

Fysisch- chemische behandeling resulterend in uiteindelijke verbindingen of mengsels die door een van de operaties worden verwijderd van D1 tot D12 (bv. verdampen, drogen, verkalking,...)
R10

Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering
D10

Verbranding op het land
R11

Gebruik van afvalstoffen die onder categorie R1 tot R10 behoren
D11

Verbranding op zee
R12

Uitwisseling van afvalstoffen bijhorende bij categorie R1 tot R11 ( * niet beschouwd als herstel van het eindproduct )
D12

Permanente opslag (bv. plaatsen van containers en/of afvaltonnen in een mijn)
R13

Opslag van afvalstoffen in afwachting van een van de onder R1 tot en met R12 bijhorende categorie ( met uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling , op de plaats waar het wordt geproduceerd ) ( * niet beschouwd als herstel van het eindproduct )
D13

Mengen of vermengen vóór een van de bewerkingen genummerd D1 tot D12
D14

Herverpakken van een van de bewerkingen genummerd D1 tot en met D13
D15

Opslag in afwachting van een van de categoriëen genummerd D1 tot en met D14 (met uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats waar het is geproduceerd)

DISPOSAL "behandeling"

BEHANDELINGSMETHODE

A

webdesign //

HOMEMADE PRODUCTIONS

graphic design //

SEAL NINE