Milieu en kwaliteit

MK

webdesign //

HOMEMADE PRODUCTIONS

graphic design //

SEAL NINE

KWALITEITSBELEID EUROWASTE

 

 

Eurowaste is een expediteur  van industrieel en chemisch afval met het oog op nuttige toepassing.

 

Eurowaste streeft ernaar de klanten een kwalitatief zo hoog mogelijke dienst te verlenen, zowel op logistiek als administratief vlak, bij het zoeken naar een geschikte verwerkingsoplossing waarbij steeds de actuele wet- en regelgeving wordt geïmplementeerd.

 

Het management ondersteunt volledig het kwaliteitsbeleid dat aangeeft welke de doelen zijn, de wegen waarlangs en de middelen waarmee die doelen bereikt worden. Tevens wordt er gestreefd naar een voortdurende verbetering binnen de organisatie.

 

Dienstverlening naar onze klanten toe vertalen we in de praktijk  in meetbare kwaliteitsobjectieven, die zowel betrekking hebben op de kwaliteit van de dienstverlening als op het welzijn van de werknemers.

 

Eurowaste hecht veel belang aan het onderhouden van regelmatige contacten met klanten, laboratoria, transporteurs en verwerkers evenals met de overheden, dit om zoveel mogelijk voeling te hebben met de gestelde afvalproblematieken.

 

Bij Eurowaste ligt de nadruk op doorgedreven research naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden.

 

Klantvriendelijkheid, betrokkenheid en het nakomen van beloftes zijn belangrijke gedragscodes voor elke medewerker.

Garantie van de continuïteit van afvoer  van afvalstoffen is van cruciaal belang naar iedere klant toe.

 

Om kwaliteit te kunnen blijven garanderen, is het van belang dat leveranciers op regelmatige basis grondig geëvalueerd worden.

 

Eurowaste  stelt alle middelen ter beschikking die nodig zijn om de klanttevredenheid te garanderen, dit zowel op financieel vlak als op gebied van human resources en infrastructuur.

 

Eurowaste streeft naar een totaaloplossing voor het afvalprobleem en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid van het begin tot het einde. Met het begrip ‘Total Care’ willen we benadrukken dat we de perfecte dienstverlening voor onze klanten nastreven.

 

 

MILIEUBELEIDSVERKLARING

 

 

EUROWASTE is zich bewust van de noodzaak van een duurzame samenleving die rekening houdt met toekomstige generaties. De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van het omgaan met schaarse hulpbronnen en het tegengaan van klimaatveranderingen. EUROWASTE levert haar bijdrage door ook maatschappelijk bewustzijn op het gebied van milieu deel uit te laten maken van de hele bedrijfsvoering.

 

EUROWASTE voert een milieubeleid dat volledig deel uitmaakt van haar ondernemingsbeleid dat gebaseerd is op de behoeften van haar klanten, bedrijfseconomische belangen en verantwoordelijkheid voor de maatschappij.

 

EUROWASTE zal blijven voldoen aan alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving en streeft naar een continue verbetering van haar milieuprestatie in relatie tot de processen die ze kan beïnvloeden.

 

EUROWASTE wil een voorbeeld zijn voor haar omgeving en vindt het van belang om bij de uitvoering van de eigen interne werkzaamheden duurzaam te handelen. Ook in onze contacten met klanten en leveranciers zullen milieuaspecten in acht worden genomen.

 

Om het milieubeleid te realiseren, zijn we afhankelijk van de medewerking van alle medewerkers binnen

EUROWASTE en zijn we ons bewust van de noodzaak van voorlichting. Ideeën en initiatieven van medewerkers   op het gebied van milieuzorg worden gestimuleerd en beloond.

 

 

De beleidsverklaring is op aanvraag beschikbaar voor derden.

 

 

 Antwerpen, 28 januari 2017

 Wilfried Verhaegen

 CEO EUROWASTE NV