AV

ALGEMENE

VOORWAARDEN

webdesign //

HOMEMADE PRODUCTIONS

graphic design //

SEAL NINE

1. Geldigheid

2. Offerten en opdrachten

3. Prijzen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en/of diensten van de N.V. Eurowaste of van de onderaannemers die voor haar rekening optreden. Afwijkingen hierop kunnenslechts erkend worden indien deze schriftelijk en op voorhand door Eurowaste werden bevestigd. In voorkomend geval gelden deze afwijkingen slechts voor de werkzaamheden en/of diensten waarvoor zij werden overeengekomen.

Elke offerte van Eurowaste is geldig voor een bepaalde termijn die gespecifieëerd wordt in de offerte, of, bij gebrek hieraan, op het begeleidend schrijven.Elke opdracht aan Eurowaste wordt als aanvaard beschouwd op het ogenblik dat zulks door Eurowaste schriftelijk bevestigd wordt of, bij gebrek hieraan, wanneer Eurowaste daadwerkelijk met de uitvoering ervan begonnen is.

De toepasbare prijs is diegene die van kracht is op het ogenblik dat Eurowaste de opdracht schriftelijk bevestigt of dat de overeenkomst tussen partijen wordt ondertekend. De door Eurowaste opgegeven prijzen zijn netto-prijzen, exclusief BTW, heffingen, belastingen en andere bijdragen die alle, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, ten laste zijn van de klant.

4. Conformiteit en verwerking

5. Verpakking en etiketten

6. Belading en vervoer

De afvalstoffen worden in ontvangst genomen op de plaats van verwerking. De gewichten die bekomen worden op de weegbrug van de verwerkingsinrichting of, bij gebrek hieraan, op de reglementaire weegbrug van een door Eurowaste aangeduide derde, zijn bindend voor de klant. Alle termijnen opgegeven in functie van de verwerking gelden als benaderend. Indien de aangeboden afvalstoffen niet conform zijn aan de omschrijving van de klant en/of aan de analyseresultaten opgesteld in het kader vande voorliggende transactie, zal de verwerking ervan slechts plaatsvinden indien zulks technisch en reglementair mogelijk is en indien de hiertoe vereiste meerprijs door de klant schriftelijk wordt aanvaard.Indien de verwerking in voorkomend geval, om welke reden dan ook, evenwel onmogelijk blijkt te zijn, worden de afvalstoffen op kosten en op risico van de klant teruggezonden en zal de klant Eurowaste vrijwaren voor elk nadeel dat hieruit voor laatstgenoemde kan voortvloeien.

Verpakking, identificatie en etikettering van de afvalstoffen dienen te gebeuren door de klant die hierbij de gewestelijke, nationale en internationale reglementering ter zake (ARAB, ADR etc.) naleeft. Elke schade veroorzaakt door een niet conforme of ondeugdelijke verpakking, identificatie of etikettering valt uitsluitend ten laste van de klant.

Belading wordt uitgevoerd door de klant conform de geldende veiligheidsvoorschriften en, zonodig, in overleg met de door Eurowaste aangeduide vervoerder. Vervoer en behandeling tot op de plaats van verwerking, zelfs voor rekening van Eurowaste, gebeurt mede op verantwoordelijkheid en risico van de klant uit hoofde van de conformiteit en de kwaliteit van de afvalstoffen en van de verpakking. De klant zal zowel de lading als het vervoermiddel, onder meer op conformiteit met de ADR-reglementering, controleren bij het verlaten van zijn terreinen. Elke schade veroorzaakt door niet-conforme of onveilige belading, vervoer of manipulatie van de afvalstoffen vallen ten laste van de klant, onder voorbehoud van de eventuele aansprakelijkheid van de vervoerder.

7. Factuur : betalingen en klachten

8. Overmacht

9. Annulatie

Facturen dienen betaald te zijn vóór de vervaldag (d.i. binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum). Betalingen zijn alleen geldig op de zetel van Eurowaste of op één van haar financiële rekeningen. Facturen die niet binnen de 8 dagen geprotesteerd worden, worden als aanvaard beschouwd (protest kan geschieden d.m.v. aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum).

Wij maken U erop attent dat onze facturen betaald dienen te zijn voor de vervaldag (d.i. ten laatste 30 kalenderdagen na factuurdatum). Bij niet-betaling voor de vervaldag, zal een rentevergoeding verschuldigd zijn van 12 % boven het Belgisch bankdisconto, voor elke maand of gedeelte van een maand, na het verstrijken van bovenvermelde betalingstermijn. Onze offertes zijn gebaseerd op de huidige lonen, tarieven en wisselkoersen.

Elk vervallen bedrag wordt, onverminderd eventuele gerechtskosten of rechtsplegingvergoedingen maar zonder dat de toepassing van artikel 1244 in het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten, bovendien van rechtswege en zonder formele ingebrekestelling, verhoogd met een schadevergoeding van 10%, met een minimum van €65,-en een maximum van €6.500.

Alle omstandigheden buiten de wil van Eurowaste, zoals overheidsingrijpen, betogingen, boycot, lock-out, gebrek aan arbeidskrachten, energie of vrije wegen, uitzonderlijke weersomstandigheden etc., die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig belemmeren, ontslaan Eurowaste voor de duur van deze omstandigheden en met betrekking tot de omvang van de gevolgen ervan, van de contractuele verplichting om de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten uit te voeren. Alle reeds gemaakte onkosten kunnen evenwel door Eurowaste worden doorgerekend.

 

Eurowaste zal de bestelde dienst uitvoeren op de in de bestelling vermelde leveringsdatum indien

bij de planning met vervoerder en verwerkingscentrum blijkt dat dit onverminderd toepasbaar is. De uitvoeringsdatum wordt aan alle partijen schriftelijk bevestigd. Indien de klant om gegronde

redenen en buiten de verantwoordelijkheid van Eurowaste, de bestelling volledig of gedeeltelijk annuleert, zal Eurowaste vergoed worden voor alle kosten tot op de datum van annulering opgelopen, echter niet voor de gederfde winst. Indien Eurowaste in het geheel of gedeeltelijk niet

voldoet aan de specificatie, instructies of uitvoeringsdatum van deze bestelling mag de klant deze

bestelling annuleren. Wanneer de klant geen geval van overmacht kan inroepen, heeft Eurowaste

recht op een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10 % van de waarde van de bestelling,

onverminderd het recht van Eurowaste om een hogere schade te bewijzen en er een vergoeding

van te vorderen.

10. Garanties

11. Conflicten

Eurowaste garandeert op elk moment de naleving van haar verplichtingen als erkende

handelaar/makelaarn van afvalstoffen conform de ter zake geldende reglementering in het Vlaamse Gewest en de Europese Unie. Hiertoe beschikt zij over de wettelijk vereiste, bijzonder

aansprakelijkheidsverzekering en neemt zij haar verantwoordelijkheid, zowel voor ophaling,

vervoer als verwerking, als een bonus pater familias.

Bij eventuele geschillen tussen Eurowaste, de klant en/of betrokken derde partijen, is alleen de

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen bevoegd en wordt uitsluitend het Belgische materiële

recht toegepast.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PERS & LINKS